Branntilsyn

Branntilsyn – branninspeksjon

Eldre bygninger er som regel mindre brannsikker enn nye bygninger, da kravene til brannsikring var langt lavere i gamle dager. Ved en brann kan dette medføre at liv og verdier går tapt. Derfor krever lovverket at alle eldre bygninger skal oppgraderes til minimum 1985-nivå.

Brann- og redningsetaten fører branntilsyn med mange bygninger, og spesielt eldre boligbygninger som er på 4 eller flere etasjer.

Krav til oppgradering

Eier har en plikt for å sørge for å dokumentere i form av en tilstandsanalyse/statusrapport at sikkerhetsnivået i hele byggverket er oppgradert slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 (BF85) eller senere byggeregler.  

Kravet til oppgradering av byggverk er et såkalt funksjonskrav. Det innebærer at kravet angir en overordnet målsetting som skal nås. Denne målsettingen kan nås ved å følge de konkrete kravene i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 (BF 85), ved bruk av analyse til å dokumentere at det samlede sikkerhetsnivået i BF 85 er oppfylt, eller ved en blandingsmodell der man bruker preaksepterte ytelser så langt de passer, og analyse på tiltak som avviker fra preaksepterte ytelser.

I en eksempelvis 1890-gård/eldre murgård vil det normalt ikke være mulig å følge de konkrete kravene i BF85, på grunn av svake etasjeskiller. Oppgraderingskravet tillater derfor såkalte tekniske bytter. Det vil si at ett sikkerhetstiltak kan byttes ut med et annet sikkerhetstiltak. For eksempel kan brannalarmanlegg og automatisk brannslokkeanlegg i noen tilfeller erstatte branncelleinndeling i en 1890-gård/eldre murgård. Det forutsettes imidlertid at det samlede sikkerhetsnivået blir minst like høyt som ved oppfyllelse av de preaksepterte ytelsene.

Brann- og redningsetatens oppgave

Brann- og redningsetaten kommer ikke på branntilsyn for å kontrollere hele bygningen. De kommer for å ta stikkprøver for å bringe på det rene om byggverket har blitt oppgradert i henhold til nyere regelverk.

Dersom de avdekker alvorlige mangler eller svakheter i bygningen, så kan det være en indikasjon på at det ikke har vært gjennomført en slik oppgradering som regelverket krever.

Branntekniske mangler ved branntilsyn

Brann- og redningsetaten vil ved branntilsyn avdekke branntekniske mangler eller svakheter i bygningen, for eksempel ikke-fungerende branncellebegrensende bygningsdeler, svake etasjeskiller, mangelfull brannvarsling, osv. De mangler som avdekkes ved tilsyn er kun stikkprøver. Det betyr at det kan være flere og mer alvorlige mangler ved bygget. Det vil derfor ikke være tilstrekkelig å utbedre de mangler som Brann- og redningsetaten finner, men at bygningen må gjennomgås av kvalifiserte rådgivere.

Branninspeksjon Branntilsyn

Dersom det oppdages branntekniske mangler eller svakheter ved bygningen, så sier det seg selv at det er viktig å påbegynne arbeidet med oppgradering av brannsikkerheten straks.

Branntilsynets tilbakemelding

Brann- og redningsetaten vil i tilfelle mangler be om at det foretas en grundigere brannteknisk gjennomgang av bygningen. Typisk ordlyd i en slik tilbakemelding vil være: 

«Eier har ikke sørget for og dokumentert at sikkerhetsnivået i hele byggverket er oppgradert slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 (BF85) eller senere byggeregler.»

Eier er ansvarlig

Det er eier av bygningen sitt ansvar for at bygningen oppgraderes med tanke på brann. 

Oppgraderingen av brannsikkerheten kan gjøres ved at eier engasjerer en brannrådgiver som utarbeider en brannteknisk vurdering av byggverket som sier noe om hvilke tiltak som må gjennomføres for å ivareta brannsikkerheten. Det må i tillegg utarbeides en handlingsplan med tidsfrister for gjennomføring av tiltakene.

Branninspeksjon

Vi hjelper deg med branninspeksjon. Vi inspiserer hele bygningen, og inspeksjonen ender i en tilstandsanalyse/statusrapport som beskriver brannsikkerhetsnivået og hva som bør utbedres. Det som inngår i en typisk branninspeksjon er:

  • Inspeksjon – Inspeksjon av hele bygningen.
  • Tilstandsrapport – Utarbeidelse av brannteknisk tilstandsrapport som sammenfatter funn fra inspeksjonen, samt en oversikt over hvilke tiltak som bør/må iverksettes for at minimumskrav i byggforskrift av 1985 kan anses som oppfylt.
  • Handlingsplan – Utarbeidelse av forslag til tidsfestet handlingsplan, med anbefalt rekkefølge for utbedringer/tiltak.
  • Internkontrollrutiner – Utarbeidelse av internkontrollrutiner som er tilpasset deres bygård.
  •  

Kontakt oss

Kontakt oss for en prisforespørsel enten ved å benytte kontaktskjemaet nederst på denne siden, på post@brannkonsult.no, eller ring oss på +47 21 939 550.

Les mer om brannprosjektering her.

Brannkonsult AS
 5 
 (1)
av Hanne Rekkedal

«Brannkonsult kunne raskt ta oppdraget med befaring, filming og utforming av rapport, som tilfredstiltede krav Brann- og redningsetaten hadde. Jeg vil foreslå dette selskapet til liknende rapport for øvrig sameie jeg er involvert i, dersom vi blir forespurt en slik rapport.»