Brannkonsept

BRANNKONSEPT

Brannprosjekteringen munner ut i et helhetlig brannsikkerhetskonsept (brannkonsept). Brannkonseptet består av tegninger og beskrivelser av bygningens branntekniske hovedutforming, samt verifisering av at hovedutformingen tilfredsstiller forskriftskravene. Brannsikkerhetsstrategien må være oversiktlig og lett tilgjengelig for myndighetene og uavhengige kontrollører. Det er viktig å få klart fram alle antakelser og forutsetninger for det konseptet som er valgt, både når man følger veiledningen til TEK17 og når man velger å dokumentere brannsikkerheten utførlig.

Brannsikkerhetsstrategien må være distribuert til ansvarlig søker slik at den kan tjene som underlag for søknad om rammetillatelse. Ansvarlig søker har ansvaret for å distribuere brannsikkerhetsstrategien til de ansvarlige prosjekterende, som må ta hensyn til de branntekniske rammebetingelsene i detaljprosjekteringen. Under har vi prøvd å forklare noen av forholdene det må redegjøres for i et brannkonsept.


Brannkonsept – presentasjon av branntekniske forhold

 • Et brannkonsept skal på en systematisk og oversiktlig måte vurdere alle relevante branntekniske forhold ved bygningen. Brannkonseptet bør bestå av en egen rapport vedlagt branntekniske tegninger.Brannkonsept
 • Forutsetningene for den brannteknisk vurderingen av prosjektet må være fastlagt, beskrevet og om nødvendig begrunnet. Hovedpunktene er:
  • Beskrivelse av virksomheten
  • Forutsatt antall personer i bygningen
  • Plassering i risikoklasse
  • Oversikt over arealer og antall etasjer
  • Brannklasse
  • Brannenergi i bygningen og i løs innredning
  • Forutsatt innsats fra brannvesen
 • Det er tilstrekkelig å beskrive hovedtrekkene i brannkonseptet. Beskrivelsen bør redigeres i overensstemmelse med delområdene i TEK17. Delområdene er:
  • Bæreevne og stabilitet ved brann og eksplosjon
  • Tiltak mot antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk
  • Tilrettelegging for rømning og redning
  • Tilrettelegging for slokking


Brannkonsept – branntekniske tegninger

For å få god oversikt over de branntekniske hovedprinsippene må prosjekterende utarbeide egne branntekniske tegninger. Brannteknisk informasjon kan gjerne tegnes på arkitektens planskisser.

På situasjonsplanen bør man angi tilgjengelighet/atkomst for brannvesenet fram til bygningen, eventuelt hovedangrepsvei, atkomst rundt bygningen, brannkummer/-hydranter og eventuell oppstillingsplass for vindusredning.

På plan- og snitt-tegninger bør man som et minimum markere rømningsveier og brannskiller, for eksempel med grønt for rømningsveier og rødt for brannskiller.

Ved å utarbeide enkle branntekniske tegninger blir man nødt til å tenke igjennom hvordan evakueringen og bygningen fungerer i en brann. Tegningene bidrar til å avdekke problematiske forhold. De er også nyttige i kontakten med myndighetene og senere som dokumentasjon av de branntekniske forholdene.


Brannkonsept – Inndeling i risikoklasse og brannklasse

En bygning plasseres i brannklasse 1, 2, 3 eller 4 basert på bygningens bruk (risikoklasse) og bygningens etasjeantall.

En bygning kan i tillegg defineres som et særskilt brannobjekt. Det er kommunens brannvesen, og ikke teknisk forskrift, som foretar en skjønnsmessig vurdering av hvilke bygninger som skal være særskilte brannobjekter.


Brannkonsept – Risikoklasser

Bygninger klassifiseres i seks risikoklasser (RKL). De momenter som avgjør bygningens risikoklasse, er:

 • Er bygningen beregnet for kun sporadisk personopphold?
 • Kjenner personene i bygningen rømningsforholdene og kan bringe seg selv i sikkerhet ved brann?
 • Er bygningen beregnet til overnatting?
 • Medfører virksomheten i bygningen stor eller liten brannfare


Brannklasser

En bygnings brannklasse (BKL) henger sammen med de skadelige konsekvensene en brann kan ha for liv, helse, samfunnsmessige interesser og miljø. Brannklassen fastsettes ut fra risikoklassen og antall etasjer i bygningen eller brannseksjonen, og brannklassen danner grunnlag for å bestemme blant annet bygningers bæreevne ved brann.

Bygninger hvor de miljømessige og samfunnsmessige konsekvensene av en brann kan bli svært store eller bygninger hvor brann kan medføre en trussel for et stort antall mennesker, skal plasseres i brannklasse 4. Veiledningen til TEK17 gir ikke branntekniske ytelser for brannklasse 4. I slike tilfeller kreves det alltid en brannteknisk analyse, og kravene til dokumentasjon av brannsikkerheten er dermed omfattende.

En bygning med virksomheter i forskjellige risikoklasser kan også ha ulike brannklasser. En etasje eller del av etasje skal i så fall ha minst like høy brannklasse som etasjen/delen over.


Brannkonsept – Utforming for rømning og for begrensning av brann

Oppdeling i brannseksjoner

En bygning eller en gruppe av bygninger skal deles opp i brannseksjoner slik at en brann ikke vil spre seg ut over brannseksjonen den startet i, med den forutsatte slokkeinnsatsen fra brannvesenet. En brannseksjon kan bestå av én bygning, en del av en bygning eller en gruppe mindre bygninger.

Større bygninger skal oppdeles i brannseksjoner med seksjoneringsvegger. Der en bygning er i ulike brannklasser på hver side av en seksjoneringsvegg, må seksjoneringsveggen ha den brannmotstanden som kreves for den høyeste brannklassen.

Bygningsmassen deles også opp i brannseksjoner for å hindre at en brann fører til urimelig store økonomiske eller materielle tap.


Brannkonsept – Oppdeling i brannceller

En branncelle er en avgrenset del av en bygning hvor en brann i løpet av en fastsatt tid kan utvikle seg uten å spre seg til andre deler av bygningen. Områder med ulik risiko for liv og helse eller ulik brannrisiko skal vanligvis være egne brannceller.

Tekniske rom, for eksempel fyrrom, samt sjakter, kulverter og ellers alle rom som er selvstendige bruksenheter, må også være egne brannceller. Grupper av rom som brukes på samme måte og som naturlig hører sammen, kan utgjøre én branncelle. Rom som har vesentlig høyere brannenergi, eller større sannsynlighet for branntilløp enn de øvrige rommene i samme bygning, bør også være egne brannceller.


Rømningsveier

Der man ikke kan rømme til sikkert sted direkte fra hver branncelle, må man ha oversiktlige rømningsveier fra branncellene til sikkert sted. Fra branncelle skal det være to uavhengige rømningsveier eller utgang til rømningsvei, for eksempel korridor, hvor man kan rømme i to retninger. Lave bygninger i risikoklasse 1–4 samt boligblokker (risikoklasse 4) med inntil 8 etasjer kan ha én rømningsvei eller ett trapperom forutsatt at minst ett vindu eller én balkong er tilgjengelig for rednings- og slokkeinnsats. Brannceller for et stort antall personer (forsamlingslokaler o.l.) må ha flere utganger.

Trapperom som del av rømningsvei må skilles fra øvrige rømningsveier. Heis og rulletrapp kan ikke være flukt- eller rømningsvei, men rullende fortau og rullebånd for persontransport kan inngå i flukt- eller rømningsvei hvis de går i rømningsretningen eller stoppes automatisk ved brannalarm.


Nødvendig og tilgjengelig tid for rømning og redning

Den tiden som er tilgjengelig for rømning, skal – med en tilfredsstillende sikkerhetsmargin – være større enn den tiden som er nødvendig for rømning til sikkert sted.


Skilting, merking, ledesystem og nødlys

Brannkonsept

I bygninger beregnet for mange personer og bygninger i risikoklasse 5 og 6 skal det være:

 • Brannplan, som viser rømningsveier, slokkeutstyr mv.
 • Merking av utstyr og utganger
 • Ledesystem
 • Nødlys for trygg avslutning av aktiviteter og trygg evakuering


Forebygging av utvendig brannspredning

Sannsynligheten for brannspredning mellom brannceller i ulike plan (etasjer) må reduseres på én av følgende måter:

 • Ha automatisk brannslokkeanlegg i bygningen
 • Etablere kjølesone (vertikal avstand) mellom vinduer minst lik høyden til underliggende vindu, utført med brannmotstand minst E 30
 • Utføre annenhver etasje med fasade med brannmotstand minst E 30
 • Lage inntrukne fasadepartier på minst 1,2 m, eller utkragede bygningsdeler minst 1,2 m ut fra fasadelivet. Utkragede bygningsdeler må ha tilsvarende brannmotstand som etasjeskillere i den aktuelle brannklassen.

I tillegg må hele takflaten utføres som branncellebegrensende konstruksjon med mindre bygningen har automatisk slokkeanlegg.


Lokaler med særlig fare for eksplosjon

Lokaler med særlig fare for eksplosjon bør være i egen frittstående bygning. Vanligvis er dette industribygninger og lagre, eventuelt også kontorer.

Lokaler med eksplosjonsfare som er plassert i bygning hvor det også er andre typer lokaler, må vanligvis ha trykkavlastningsflate mot det fri, og for øvrig være egen branncelle. Dører skal ha samme brannmotstand som veggene og være selvlukkende (klasse C) og tilstrekkelig tette (klasse Sa).

Trykkavlastningsflaten må utgjøre minst 20 % av samlet veggflate i lokalet og plasseres slik at utblåsning kan skje med lav risiko for personer og nabobebyggelse. Branncellebegrensende bygningsdeler må forsterkes dersom det er nødvendig for å opprettholde forutsatt funksjon etter en eksplosjon.


Brannkonsept – Tiltaksklasse

Størrelsen på bygningen, samt bruken av den, avgjør hvilken tiltaksklasse brannprosjekteringen skal plasseres i. Det er 3 tiltaksklasser som bygningen kan plasseres i, der tiltaksklasse 1 er den
laveste klassen, og tiltaksklasse 3 er den høyeste klassen. Enkelt forklart:

Jo større bygning (antall etasjer), jo høyere tiltaksklasse.
Dersom brukerne av bygningen ikke kjenner til alle rømningsveier, eller har vanskeligheter med å ta seg ut av bygningen, vil byggesaken plasseres i høyere tiltaksklasse. For eksempel vil brannkonsept av et sykehus ha høyere tiltaksklasse enn et brannkonsept for en bolig. Brannprosjektering i lave bygninger i få etasjer vil kunne plasseres i lavere tiltaksklasse.


Penger å spare

Det er smart å få foretatt brannteknisk prosjektering på et tidlig stadium, for jo tidligere man får utarbeidet et brannkonsept, jo enklere er det å implementere disse branntekniske løsningene
i den øvrige prosjekteringen av bygningen. Dette medfører at man unngår dyre skreddersydde løsninger på tampen av prosjektet.

Hva vi kan tilby

Vi hjelper deg med brannprosjektering / brannkonsept i din byggesak til fast avtalt pris. Vi utarbeider brannkonsept som tilfredsstiller kravene i Plan- og bygningsloven og Brann- og eksplosjonsvernloven, vi utarbeider branntegninger samt erklærer ansvar overfor kommunen for fagområdet brann.

Vi tar på oss både små og store prosjekter; alt i fra små garasjer som står for nært nabobygninger, til store prosjekter i mange etasjer.

Vi kan være behjelpelig med:

 • Utarbeidelse av brannkonsept
 • Branntekniske tegninger (som viser ytelser, rømningsveier, med mer)
 • Vi erklærer ansvarsrett overfor kommunen for fagområdet brannkonsept.

Vi er sentralt godkjent i tiltaksklasse 2!

Vi hjelper deg med å finne de enkle og gode løsningene som ivaretar myndighetenes krav på en smidig måte. Vi tar på oss brannprosjektering over hele landet i tiltaksklasse 1 og 2.


Kontakt oss

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på 21 939 550.

 

Les mer om brannprosjektering forklart på en enkel måte her.

Brannkonsult AS
 5 
 (6)
av Pål Dennis Fristad

«Helt strålende!»

av Fredrik Arnesen

«Hyggelige og profesjonelle folk. Svarer fort og ønsker det beste for kunden.»

av Connie Nielsen

«Jeg fikk raskt avtalt time, og han som var på kontroll hos oss håndterte oppdraget veldig bra og profesjonelt. Når jeg spurte om en rapport så fikk jeg også det.»

av Oslo Handelseiendommer

«Brannkonsult AS har hjulpet oss i forbindelse med brannsikring av en eiendom i Oslo kommune. Vi opplever firmaets kunnskapsnivå, rådgivning, leveringstid og timeføring som veldig god, og vi ønsker å bruke Brannkonsult AS igjen ved en senere anledning.»

av Geir Conrad Aaslund

«Jeg synes det var en veldig god rapport.»

Side 1 av 2:
«
 
 
1
2
 
»