Brannprosjektering

BRANNPROSJEKTERING – ENKELT FORKLART

Brannprosjektering – hva betyr det?

Å prosjektere betyr i byggesaker ‘skriftlig planlegging’. Brannprosjektering betyr med andre ord skriftlige planleggingen av nødvendige brannsikringstiltak som må gjøres i og rundt bygningen.


Hvorfor trenger man det?

Det er flere grunner til at man er pålagt brannprosjektering av bygninger. Den viktigste grunnen er for å hindre tap av menneskeliv i en brann. En annen grunn er for å begrense de materielle tap som en brann vil påføre selve bygningen og eventuelle nabobygninger.

Dette er noen av grunnene til at myndighetene krever at bygninger må brannprosjekteres av kompetente foretak.


Når er det behov for brannprosjektering?

Ofte så vil man som utbygger være usikker på om det vil være behov for brannprosjektering av nettopp det som man ønsker å gjøre. Under har vi listet opp noen eksempler på byggeprosjekter og om det vil være behov for brannprosjektering (listen er ikke komplett, kun ment som eksempel):

 • Ved bytte av vinduer i en bygning? Som regel ikke, men i enkelte tilfeller vil det være behov for brannprosjektering (det kan være andre grunner i tillegg til disse):
  • Det kan for eksempel være dersom vinduene ligger nærmere nabobygning enn 8 meter
  • Eller dersom vinduene som tas ut har blitt brukt som ‘kjølesone’ i forhold til annen leilighet i etasjen under eller over.
 • Ved oppføring av tilbygg? Noen av grunnene til at det vil være behov for brannprosjektering er dersom:
  • Om tilbygg til bolig (eller garasje over 50m2) kommer nærmere nabogrense enn 4 meter, eller nærmere nabobygning enn 8 meter.
  • Dersom tilbygget kommer nærmere andre leiligheter i samme bolig enn 8 meter
  • Og dersom tilbygg til garasje/uthus kommer nærmere nabogrense enn 1 meter, eller nærmere naboens uthus/garasje enn 2 meter
 • Påbygg til bolig – det kan være krav til brannprosjektering om for eksempel:
  • Dersom det er flere leiligheter i samme bygning
  • Om etasjeantallet på boligen økes
  • I tilfelle avstand til nabogrense er mindre enn 4 meter, eller at avstand til nabobygning er mindre enn 8 meter.
 • Bruksendring av arealer
  • Som regel kreves det brannprosjektering
 • Etablering av ny boenhet
  • Det kreves brannprosjektering.


Er det dyrt å engasjere en brannrådgiver?

Brannprosjektering - Hva koster det?

Prisene på brannprosjektering avhenger av antall timer vi som brannrådgivere bruker. Timebruken vår avhenger av flere forhold, for eksempel bygningens brannklasse og etasjeantall, behovet for branntegninger, i tillegg til kompleksiteten på prosjektet.

Dersom det kun er ett spesifikt forhold som skal vurderes i en sak (for eksempel dersom det eneste som skal vurderes er brannsmittefare mellom to bygninger), så går det ikke med så mange timer til en slik jobb, og prisen gjenspeiler det.

Dersom man skal utarbeide et helhetlig brannsikkerhetskonsept (brannkonsept) for en større bygning, så vil det ta en del mer tid. Eksempelvis kan vi nevne at våre priser på brannkonsept i brannklasse 2 starter på ca. 15 000,- eks.mva. inklusive branntegninger.


Hvordan finner man ut av hvilken branndokumentasjon som kreves i mitt tilfelle?

Det er i utgangspunktet 4 forhold som tilsammen bestemmer omfanget av brannprosjektering og dokumentasjon rundt dette: Risikoklassen, brannklassen, etasjeantallet og tiltaksklassen.


Tiltaksklasse

Hvilket nivå (tiltaksklasse 1, 2 eller 3) brannprosjekteringen vil måtte plasseres i avhenger av blant annet bygningens brannklasse. Det er 3 tiltaksklasser som brannprosjekteringen kan plasseres i, der tiltaksklasse 1 er den laveste klassen, og tiltaksklasse 3 er den høyeste klassen. Enkelt forklart:

 • Jo høyere bygning (antall etasjer) og høyere brannklasse, jo høyere tiltaksklasse.
 • Dersom brukerne av bygningen ikke kjenner til alle rømningsveier, eller har vanskeligheter med å ta seg ut av bygningen, vil byggesaken plasseres i høyere tiltaksklasse. For eksempel vil brannprosjektering av et sykehus ha høyere tiltaksklasse enn en bolig.
 • Brannprosjektering i lave bygninger i få etasjer vil kunne plasseres i lavere tiltaksklasse.

For å finne bygningens brannkasse må vi først finne risikoklassen:


Risikoklasse (RKL)

Bygningens risikoklasse angir hvilken risiko bruken av bygningen innebærer. Bruken av bygninger i risikoklasse 1 har minst risiko, og bruken av bygninger i risikoklasse 6 har størst risiko. Eksempelvis plasseres bolig i risikoklasse 4, og hotell er i risikoklasse 6.

Så det første man må finne ut av er bygningens risikoklasse. Som hjelpemiddel bruker vi en tabell (se under).

Brannprosjektering - Risikoklasse (RKL)

Vi lister opp noen bygningers risikoklasse som eksempel:

 • Naust og små garasjer – risikoklasse 1
 • Kontor og lager – risikoklasse 2
 • Barnehage og skole – risikoklasse 3
 • Bolig og fritidsbolig – risikoklasse 4
 • Forsamlings- og salgslokale – risikoklasse 5
 • Hotell og sykehus – risikoklasse 6

Straks du har fastsatt bygningens risikoklasse, så går vi over til å finne bygningens brannklasse.


Brannklasse (BKL)

Bygningens brannklasse er et resultat av to faktorer; risikoklasse og bygningens etasjeantall. For å finne brannklassen, så benytter vi en annen tabell (se under).

Brannklasse (BKL)

Eksempel: Hvilken brannklasse vil en bolig i 4 etasjer ha? Vi husker at bolig er i risikoklasse 4, og ut fra tabellen leser vi at bygningen er i brannklasse 2.

Den videre brannprosjekteringen (valg av løsninger, ytelser og materialbruk) vil måtte følge anvisningene som følger av brannklasse 2.


Penger å spare på å engasjere branningeniøren tidlig i prosjektet

Jo tidligere i et prosjekt man engasjerer en brannkonsulent, jo enklere løsninger kan velges. Dersom man venter til slutten av prosjektet med å engasjere brannkonsulenten, risikerer man å måtte skreddersy løsninger, noe som igjen vil være fordyrende. Så vi anbefaler alltid å engasjere en brannkonsulent så tidlig som mulig i byggeprosjektet.


Hva vi kan tilby

Vi hjelper deg med brannprosjektering / brannkonsept i din byggesak til fast avtalt pris. Brannkonsult AS utarbeider brannkonsept som tilfredsstiller kravene i Plan- og bygningsloven og Brann- og eksplosjonsvernloven. I tillegg utarbeider vi branntegninger, samt erklærer ansvar overfor kommunen for fagområdet brann.

Vi tar på oss både små og store prosjekter; alt i fra små garasjer som står for nært nabobygninger, til store prosjekter i mange etasjer.

Vi kan være behjelpelig med:

 • Utarbeidelse av brannkonsept
 • Branntekniske tegninger (som viser ytelser, rømningsveier, med mer)
 • Erklære ansvarsrett overfor kommunen for fagområdet brannkonsept.

Vi er sentralt godkjent i tiltaksklasse 2! Av den grunn er vi foretrukket når det kommer til brannprosjektering.

La oss hjelpe deg med å finne de enkle og gode løsningene som ivaretar myndighetenes krav på en smidig måte. Vi tar på oss brannprosjektering over hele landet i tiltaksklasse 1 og 2.


Kontakt oss

Kontakt oss for en prisforespørsel enten ved å benytte kontaktskjemaet nederst på denne siden, på post@brannkonsult.no, eller ring oss for en hyggelig prat på +47 21 98 88 03.

Les mer om brannkonsept.